Konkursy

Konkurs fotograficzny:

Obrazki z mojej rodzinnej wsi. Tradycja i współczesność.

Edycja II – Kapliczki i krzyże przydrożne

 

Regulamin:

 

1. Organizator:

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią – oddział Muzeum Okręgowego w Pile

ul. Dworcowa 12

89-333 Osiek nad Notecią

 

2. Cel konkursu:

Zainteresowanie mieszkańców wsi lokalną historią i krajobrazem kulturowym. Rejestracja stanu zabytków architektury wiejskiej, takich jak: budynki, kapliczki, krzyże, cmentarze i inne wytwory działalności ludzkiej wraz z zebranymi informacjami na ich temat od lokalnej społeczności. Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

 

3. Adresaci konkursu

- Konkurs skierowany jest do mieszkańców następujących powiatów: pilskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, żnińskiego i wągrowieckiego.

- Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.

 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie

- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie fotografii przedstawiającej wiejską kapliczkę lub krzyż przydrożny znajdujący się na terenie objętym konkursem (powiaty: pilski, nakielski, sępoleński, żniński, wągrowiecki)

- fotografie w pliku JPG o rozmiarze do 10 MB należy przysłać pocztą na nośnikach cyfrowych na adres organizatora konkursu lub na e-mail: konkurs@muzeum.pila.pl

- zgłoszenia mailowe będą potwierdzane

- każdy uczestnik zgłasza od 1 do 5 prac

 

5. Kategorie wiekowe

Konkurs rozstrzygany będzie w następujących kategoriach wiekowych:

- uczniowie szkół podstawowych

- uczniowie szkół ponadpodstawowych (do 18/19 lat)

- dorośli

 

6. Do zdjęć należy dołączyć informacje:

- dane autora zdjęć: imię i nazwisko, podanie kategorii wiekowej, adres, telefon kontaktowy

- miejsce wykonania fotografii, według wzoru: miejscowość (gmina)

- NIEOBOWIĄZKOWO - krótki opis sfotografowanego obiektu w kontekście historycznym (np.Informacje dotyczące autora kapliczki/krzyża, data powstania i okoliczności powstania, wspomnienia o obiekcie, i legendy itp. czy odbywały się przy sfotografowanym obiekcie uroczystości, jeśli tak to jakie i w jakich latach, wspomnienia o obiekcie itp.)

- zaznaczenie kategorii wiekowej

- załączniki: (załączniki w formie papierowej należy przesłać na adres organizatora konkursu)

 

Zał. 1 – Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii i i zgoda na wykorzystanie fotografii przez Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

Zał. 2 – Wyrażenie zgody przez rodziców/opiekunów dzieci do wzięcia udziału w konkursie (w przypadku osób niepełnoletnich)

 

Prace bez załączników nie będą brane pod uwagę.

 

7. Termin i miejsce nadsyłania prac: do 18. 08. 2024 r., na adres: Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, ul. Dworcowa 12, 89-333 Osiek nad Notecią, lub na adres mailowy: konkurs@muzeum.pila.pl

 

8. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Prace oceniane są anonimowo, w systemie punktowym.

 

9. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 1.09.2024 r. na stronie internetowej: www.muzeum.pila.pl. oraz na facebooku Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią.

Uroczyste podsumowanie z wręczeniem nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie się podczas imprezy plenerowej „Pożegnanie lata” w skansenie w Osieku 8.09.2024 r. Prace nagrodzone i wyróżnione będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej w kawiarni „Pod Wiatrakami” w skansenie do 31.12.2024 r.

 

 

10. Uwagi dodatkowe

 

- Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie
danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

 

- Organizatorzy konkursu nie zwracają prac autorom. Prace przechodzą na własność Organizatora.

 

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią
89-333 Osiek nad Notecią, ul. Dworcowa 12
Muzeum rejestrowane 46 (PRM/98)

Projekt i realizacja MYKK