Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności 

 

Wstęp


Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica: 


telefon: +48 67 211 07 80
e-mail: muzeum@muzeum.pila.pl
adres korespondencyjny: ul. Browarna 7, 64-920 Piła

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.muzeum.pila.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2011-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-04-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • serwis posiada za mały kontrast,
  • nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo,
  • nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • brak opisów przy zdjęciach, obrazach,
  • brak pełnej zgodności z audio-deskrypcją.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Kowalik, email: akowalik@muzeum.pila.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 211 07 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacja na temat procedury


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - więcej

 


Dostępność architektoniczna budynku Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica 

UL. BROWARNA 7, 64-920 PIŁA 

 

Dostępność wejścia 


Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Browarnej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Muzeum. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby ze szczególnymi potrzebami. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 

Dostępność parkingu 


Przy budynku od ul. Browarnej znajduje się bezpłatny parking. Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku.

 

Dostępność budynku 


Do sal wystawowych prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Przed wejściem po lewej stronie znajduje się dzwonek. Jest możliwość wniesienia wózka przez pracowników. Brak toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


 

Dostępność architektoniczna Muzeum Kultury Ludowej 

UL. DWORCOWA 12, 89-333 OSIEK n/NOTECIĄ 

  

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku jest muzeum na otwartym powietrzu, w którym na obszarze 13 ha znajdują się ekspozycje architektury wiejskiej i infrastruktura służąca do obsługi ruchu turystycznego.

 

Dostępność wejścia na teren skasnenu


Przed skansenem znajduje się utwardzony plac z możliwością parkowania aut, brak wyznaczonego miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do bramy skansenu prowadzi droga gruntowa przeznaczona dla ruchu pieszego, bez barier architektonicznych; możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim, ze względu na nachylenie drogi konieczna pomoc osoby trzeciej.

 

Obszar muzeum


Drogi i ścieżki na obszarze skansenu są nieutwardzone, mają charakter „dróg polnych”; możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim, wskazana pomoc osób trzecich. Na terenie skansenu możliwość poruszania się z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Kasa biletowa i kawiarnia muzealna


Kasa biletowa i kawiarenka muzealna znajdują się w jednym budynku. Budynek parterowy, bez schodów, wejście z jednym progiem.  W budynku brak toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

 

Toalety dla zwiedzających 

Toalety dla turystów znajdują się w osobnym budynku na terenie skansenu. Dojście do nich po drodze gruntowej. Wjazd do toalety dostosowany do wózków inwalidzkich. Ze względu na nachylenie wjazdu do toalety potrzebna pomoc osoby trzeciej. W toalecie wyodrębnione pomieszczenie dla osoby ze szczególnymi potrzebami.

 

Ekspozycje


Część etnograficzna


Ekspozycje na terenie skansenu znajdują się w obrębie zabytkowych obiektów architektury ludowej i ich otoczeniu. Chałupy wiejskie to budynki parterowe, wejście do nich wymaga pomocy osoby trzeciej. W przypadku osób ze szczególnymi potrzebami muzeum zapewnia pracowników, którzy pomogą przy wejściu do obiektu. Budynki architektury ludowej ze względu na rozmiary posiadają ograniczenia i bariery dla osób poruszających się na wózkach.


Część archeologiczna


Ekspozycja archeologiczna znajduje się w pawilonach. Wejście do pawilonów możliwe tylko przy pomocy pracowników muzeum. Brak wewnątrz oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Wnętrze ekspozycyjne bez toalet.

 

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią
89-333 Osiek nad Notecią, ul. Dworcowa 12
Muzeum rejestrowane 46 (PRM/98)

Projekt i realizacja MYKK